Deklaracja Dostępności

Miejskie Centrum Sportu w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mcs.chrzanow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
Brak informacji wskazującej położenie podstrony – tzw. ścieżka okruszków.
Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.

Wyłączenia:
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
Wersję kontrastową.
Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
Widoczny fokus.
Skala szarości.
Podkreślenie linków.

Oświadczenie sporządzono dnia: 1.09.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Miejskiego Centrum Sportu w Chrzanowie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Chechelska , adres poczty elektronicznej administracja@basen.chrzanow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 623 04 40 (wew.160) . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

KRYTA PŁYWALNIA – UL. MYDLANA 20, CHRZANÓW

Przestrzenie komunikacyjne budynku pływalni są wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie).
Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń –   budynek pływalni posiada rampę podjazdową, a także wózek dla osób niepełnosprawnych do przemieszczania się na terenie „części mokrej” pływalni. UWAGA – drzwi nie są automatycznie otwierane, na obiekcie są zainstalowane 2 windy transportujące osoby bezpośrednio do wody.
Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, obsługa szatni i kasy pływalni.
Zapewnienie miejsc parkingowych – przy budynku pływalni, od strony wejścia głównego jest możliwość pozostawienia pojazdu dla osób niepełnosprawnych (brak oznakowania pionowego i poziomego), obok rampa podjazdowa.
 Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie pływalni obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, ale tylko na terenie holu głównego pływalni.
Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – na terenie pływalni nie ma takich możliwości.
Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Działania poprawiające dostępność w 2023 roku

Wymieniona została okładzina schodów zewnętrznych przy wejściu głównym na krytą pływalnię, zamontowano matę grzewczą, co zagwarantowało bezpieczniejsze wejście i wyjście z obiektu.
Na drugie drzwi wejściowe przeszklone, automatycznie rozsuwane zostały naklejone informacje, co spowodowało lepszą widoczność tych drzwi.
W recepcji-kasie poprawiony został kontakt foniczny pomiędzy klient-kasjer i na odwrót poprzez zamontowanie interkomu do dwóch stanowisk kasowych. Szyba już nie stwarza bariery słuchowej.
Nad schodami prowadzącymi na widownię i do kawiarni zamontowano dwa halogeny z lewej i z prawej strony klatki schodowej, co w bardzo dużym stopniu poprawiło tam widoczność i łatwiejszy stał się dostęp do tych pomieszczeń.
Możliwe jest wejście osoby z niepełnosprawnością wzrokową wraz z psem asystującym* na terenie całego obiektu pływalni, także w części mokrej.

    *pies asystujący-posiada odpowiednią uprząż z napisem ”pies asystujący”, jest odpowiednio przeszkolony, posiada certyfikat i zaświadczenie weterynaryjne o wykonanym szczepieniu.

Zasady wejścia w towarzystwie psa asystującego, przewodnika:

Wchodząc na teren krytej pływalni z psem asystującym, należy zgłosić jego obecność w kasie-recepcji po prawej stronie, przy wejściu. Podczas wizyty możliwe jest, aby wyznaczony pracownik krytej pływalni towarzyszył podczas całego pobytu na obiekcie. Można również umówić się telefonicznie lub mailowo na skorzystanie z usług pływalni i wyznaczyć konkretną datę i godzinę, aby pracownicy mogli przygotować się na taką okoliczność. Należy pamiętać, że za psa asystującego, przewodnika i wszelkie wyrządzone szkody na terenie obiektu odpowiedzialność ponosi właściciel.


OŚRODEK SPORTOWO – REKREACYJNY KĄTY, UL. LEŚNA 2, CHRZANÓW

Basen letni
Dojście do obiektu z poziomu parkingu, na którym znajdują się 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami jest wolne od barier i progów, dzięki temu łatwo dojechać wózkiem inwalidzkim.

Basen wraz z terenem jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wejście na teren basenu i atrakcji wodnych jest bezpośrednio z poziomu chodnika. Obiekt posiada bezprogowy dostęp do toalety wraz z natryskiem dla osób z niepełnosprawnościami. Wjazd wózkiem inwalidzkim na teren niecek odbywa się poprzez, dwie do tego przystosowane nogo myjki. Wejście do niecki basenowej może się odbywać za pomocą mobilnego podnośnika, który można przetransportować do wybranej niecki basenowej. Możliwe jest wejście na teren basenu, a także części mokrej osoby z niepełnosprawnością wzrokową wraz z psem asystującym*

*Pies asystujący (przewodnik) posiada odpowiednią uprząż z napisem „pies asystujący”, jest odpowiednio
przeszklony, posiada certyfikat i zaświadczenie weterynaryjne o wykonaniu szczepień.

Boisko – Stadion
Do budynku dojazd z poziomu parkingu, na którym znajdują się 2 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, jest wolne od barier i progów dzięki temu jest łatwa jazda wózkiem inwalidzkim. Stadion przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami. Wyznaczone jest specjalnie przystosowane stanowisko z zadaszeniem. Pomieszczenia na piętrze budynku klubowego, tzw. pomieszczenie VIP nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Bezprogowy z poziomu przyległego chodnika jest dostęp do toalety dla osób z niepełnosprawnościami, jak również dla kibiców gości. W części trybun w poziomie wyznaczone są trzy miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwe jest wejście na teren basenu, a także części mokrej osoby z niepełnosprawnością wzrokową wraz z psem asystującym*

* Pies asystujący (przewodnik) posiada odpowiednią uprząż z napisem „pies asystujący”, jest odpowiednio
przeszklony, posiada certyfikat i zaświadczenie weterynaryjne o wykonaniu szczepień.

Scroll to Top
Skip to content