Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych - Aneta Nędza, e-mail: nedzaodo@interia.pl

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Sportu w Chrzanowie, ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów, tel. 32 623 04 40, e-mail” administracja@basen.chrzanow.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: nedzaodo@interia.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
realizacji zadań wynikających ze statutu Miejskiego Centrum Sportu w Chrzanowie, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Miejskie Centrum Sportu w Chrzanowie. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o finansach publicznych. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających Administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora;
operatorzy pocztowi i kurierzy;
organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych;
podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy;
banki w zakresie realizacji płatności.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości korzystania z usług świadczonych przez Administratora.

Scroll to Top
Skip to content