Klauzula informacyjna RODO dotycząca fanpage’a Miejskiego Centrum Sportu w Chrzanowie na portalu Facebook

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a jest Miejskie Centrum Sportu w Chrzanowie, ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów, tel.: 32 623 04 40, e-mail: administracja@basen.chrzanow.pl
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem nedzaodo@interia.pl

Informacje ogólne:
Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz  przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:  Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.


Cel i zakres przetwarzanych danych, podstawa prawna:

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
wysłały wiadomość.
Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Miejskie Centrum Sportu w Chrzanowie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu działań MCS, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger;
anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Business Suite” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany
i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Odbiorcy danych:

W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. 

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informacje na ten temat można uzyskać na https://www.facebook.com/policy.php.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów: 
informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Business Suite” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata;
dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Państwu:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
telefonicznie: (22) 531 03 00.
Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.

Scroll to Top
Skip to content