Bądź na bieżąco

Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – YOUTUBE

I.                 Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a jest  Miejskie Centrum Sportu
w Chrzanowie, ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów, tel: 32 623 04 40, e-mail:
administracja@basenchrzanów.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem nedzaodo@interia.pl.

 

II.               Cel i zakres przetwarzanych danych, podstawa prawna:

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
• w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym YouTube, na warunkach oraz na zasadach określonych przez YouTube LLC i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, promocji, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu YouTube tj. komentarze, chat, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
• Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit a. RODO.

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz postem zamieszczonych na fanpage’u. Mogą to być następujące kategorie dane:
• podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym YouTube;
• dane opublikowane przez Państwa na profilu YouTube;

• anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne, udostępnionej przez YouTube stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu YouTube, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na YouTube, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

 

Odbiorcy danych:

 

Administrator danych osobowych może udostępniać Państwa dane osobowe:
• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

• innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;

• właścicielowi portalu społecznościowego YouTube na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez YouTube dostępnych pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/.

 

Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu YouTube. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/.

 

 

III.             Okres przechowywania danych:

 

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

• dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
• dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych zgodnie z przepisami;
• dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „YouTube Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie YouTube 2 lata.

 

IV.             Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Państwu:

·       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

·       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

·       prawo do usunięcia danych;

·       prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

·       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

·       prawo do przenoszenia danych;

·       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

·       prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

a.     listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

b.     przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

c.      telefonicznie: (22) 531 03 00.

V.               Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.

Scroll to Top
Skip to content